Bài viết mới đăng

Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta

a. Về bản chất giai cấp công nhân của nhà nước – Nhà nước là một sản phẩm tất yếu của một xã hội có giai cấp, nó bao giờ cũng mang bản chất của một giai cấp nhất định, ko có một nhà nước nào phi giai cấp, ko …

Đọc tiếp »

Những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng

Gồm có 5 nội dung cơ bản: Thứ nhất, là nguyên tắc tập trung dân chủ Đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong học thuyết về Đảng kiểu mới. Nguyên tắc này, vừa bảo đảm quyền chủ động, sáng tạo của mọi thành viên trong tổ chức, vừa bảo …

Đọc tiếp »