Home / Thể loại khác / Tư tưởng HCM / Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta

Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta

a. Về bản chất giai cấp công nhân của nhà nước

– Nhà nước là một sản phẩm tất yếu của một xã hội có giai cấp, nó bao giờ cũng mang bản chất của một giai cấp nhất định, ko có một nhà nước nào phi giai cấp, ko có nhà nước đứng trên giai cấp

loading...

– Nhà nước VN mới theo quan điểm của HCM là một nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân, vì

+ Một là, Nhà nước do ĐCS lãnh đạo, điều này được thể hiện

* ĐCSVN lãnh đạo nhà nước giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân. HCM vẫn nhấn mạnh nòng cốt của nhân dân là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức do giai cấp công nhân mà đôi tiên phong của nó là ĐCSVN lãnh đạo

* Đ lãnh đạo nhà nước bằng phương thức hợp, Đó là:

(+) Đ lãnh đạo bằng đường lối quan điểm, chủ trương để nhà nước thể chể hoá thành pháp luật, chính sách, kế hoạch

(+) Đ lãnh đạo nhà nước bằng hoạt động của các tổ chức Đ và Đ viên của mình trong bộ máy, cơ quan nhà nước

(+) Đ lãnh đạo bằng công tác kiểm tra

+ Hai là, bản chất giai cấp của nhà nước ta thể hiện ở tính định hướng CNXH của sự phát triển đất nước

+ Ba là, bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta thể hiện ở nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của nó là nguyên tắc tập trung dân chủ

b. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước

– Nhà nước ta ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của rất nhiều thế hệ người VN. Cuối thế kỷ 19 đầu thể kỷ 20, dân tộc VN rơi vào khủng hoảng đường lối cách mạng. Trong cuộc đấu tranh trường kỳ chống thực dân P của dân tộc ta mặc dù rất oanh liệt nhưng độc lập, tự do cho dân tộc vẫn chưa trở thành hiên thực. Từ đầu năm 1930 khi Đ ra đời đã lãnh đạo thắng lợi các cuộc đấu tranh giành chính quyền lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở đông nam châu Á

– Tính thống nhất còn biểu hiện ở chỗ nhà nước ta bảo vệ lợi ích của nhân dân lấy lợi ích của dân làm cơ bản. Bản chất của vấn đề này ở chỗ, HCM khẳng định lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn dân tộc là một

-Trong thực tế, nhà nước ta đã đứng ra làm nhiệm vụ của cả dân tộc giao phó, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tụ do của tổ quốc, xây dựng một nước VN hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần tích cực vào sự tiến bộ của thể giới

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh,ý nghĩa của việc học tập đối với sinh viên hiện nay

Khái niệm tư tưởng HCM là mộit hệ thống quan điểm toàn diện và sâu …