Home / Thể loại khác / Tư tưởng HCM / Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh,ý nghĩa của việc học tập đối với sinh viên hiện nay

Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh,ý nghĩa của việc học tập đối với sinh viên hiện nay

Khái niệm tư tưởng HCM là mộit hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN,từ CM dân tộc dân chủ nhân dân đến CM XHCN.Là kết hợp của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa MAC-LeNin vào điều kiện cụ thể nước ta,đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc ,giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
Ý nghĩa của việc học tập môn TT HCM đối với SV hiện nay:
+Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác,sv nâng cao nhận thức về vai trò vị trí của TTHCM đối với đảng CMVN,làm cho tư tưởng của người ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ nước ta.SV được bồi dưỡng củng cố lập trường quan điểm CM,kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.Tích cực chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái,bảo vệ chủ ngĩa MACLIN,TTHCM,đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước ta.Vận dụng tư tưởng HCM giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
+Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức CM và rèn luyện bản lĩnh chính trị.TTHCM giáo dục đạo đức,phẩm chất CM,sống hợp đạo lý,yêu cái tốt cái thiện,gét cái ác cái xấu

loading...

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng

Gồm có 5 nội dung cơ bản: Thứ nhất, là nguyên tắc tập trung dân …