Home / Ôn thi đại học / Hóa Học

Hóa Học

Tải tài liệu học tập môn hóa học,hướng dẫn ôn thi đại học khối a môn hóa

Lý thuyết cacbohidrat và bài tập

• Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m • Cacbohiđrat được phân thành ba nhóm chính sau đây: – Monosaccarit: là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, không thể thủy phân được. Ví dụ: glucozơ, fructozơ (C6H12O6)

Đọc tiếp »