Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Nêu giá trị của bản Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh?

Nêu giá trị của bản Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh?

– Gía trị lịch sử: Tuyên ngôn độc lập là tuyên bố của dân tộc đứng lên xóa bỏ chế độ phong kiến và khẳng định quyền tự do độc lập của dân tộc Việt Nam.

– Gía trị tư tưởng:
Tuyên ngôn độc lập là tác phẩm kết tinh lý tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và tinh thần yêu chuộng độc lập tự do, mang tầm vóc quốc tế và mang ý nghĩa dân tộc.

loading...

– Gía trị nghệ thuật: Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận mẫu mực, lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng xác thực, ngôn ngữ hùng hồn.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Chứng minh sự giản dị của Bác Hồ

Qua văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” hãy chứng minh cho sự …