Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Trình bày ngắn gọn tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Trình bày ngắn gọn tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

VĂN MẪU 1

– Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 và mất ngày 2 tháng 9 năm 1969, tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung; quê làng Kim Liên (làng Sen), xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

– Thưở sinh thời , Người xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, cha là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Trước khi tham gia hoạt động cách mạng Người học chữ Hán, sau đó học tại trường Quốc học Huế, có thời gian dạy học tại trường Dục Thanh (Phan Thiết).

– Ngày 5 tháng 6 năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước.

– Năm 1919 gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Hòa Bình ở Véc- xây ký tên là Nguyễn Ái Quốc.

– Năm 1920 dự Đại hội Tua và là một trong những thành viên sáng lập ra Đảng cộng sản Pháp.

– Từ năm 1923 – 1941: chủ yếu hoạt động ở Trung Quốc, Liên Xô, Thái Lan.

– Năm 1941 trở về nước lãnh đạo phong trào cách mạng. Sau CMT8 1945 thành công, Người được bầu làm chủ tịch nước và dẫn dắt phong trào cách mạng đi đến những thắng lợi vẻ vang.

=> Cả cuộc đời của Người cống hiến hết cho sự nghiệp cách mạng dân tộc, trở thành nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam nói riêng, của quốc tế cộng sản nói chung. Bên cạnh sự nghiệp cách mạng, Người còn để lại một số di sản văn học quý giá, xứng đáng là một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc.

– Tác phẩm tiêu biểu: Tuyên ngôn độc lập; Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu; Nhật ký trong tù…

VĂN MẪU 2

Đề bài: Nói về tiểu sử của Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Tất Thành hay còn có nhiều bí danh khác như là Nguyễn Ái Quốc (19.5.1890 – 2.9.1969) và bác được sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, ở làng quê Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bác lớn lên trong thời kì phong trào cứu nước sôi nổi. Học Trường Quốc học Huế. Không những thế bác còn là một lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, là một vĩ anh hùng giải phóng dân tộc, và người đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, hay các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Khi chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc thế kỉ 20 và danh nhân văn hoá thế giới đã mất tại Hà Nội.

Tháng 6.1911, Nguyễn Tất Thành được làm phụ bếp tàu buôn đô đốc Latusơ Tơrêvin của Pháp, và bác đã rời Việt Nam tìm đường cứu nước, qua Pháp, Hoa Kì, và Anh.  Cuối 1917, bác trở lại Pháp và được gia nhập Đảng Xã hội Pháp (1919). Và bác đã thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, với tên Nguyễn Ái Quốc, đã gửi đến Hội nghị Vecxay bản Yêu sách đòi Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của nhân dân Việt Nam (1919).

Năm 1920, tại Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và bác đã tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Tham gia thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa vào năm (1921). Và bác đã xuất bản báo “Le Paria” “Người cùng khổ” ở Pháp (1922).

Đến năm 1923, được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân. Năm 1924, tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản, cán bộ Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Và năm 1925, tại Trung Quốc, bác đã tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức; và thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Quảng Châu với tổ chức nòng cốt là Cộng sản đoàn, đào tạo cán bộ và truyền bá chủ nghĩa Mac – Lênin vào Việt Nam, và chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đầu 1930, bác đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết định chính cương, điều lệ, và sách lược vắn tắt của Đảng.

Tháng 6.1931, bác bị đế quốc Anh bắt giam tại Hồng Kông, và năm (1933) được trả lại tự do. Mùa xuân 1934, Nguyễn Tất Thành sang Liên Xô, vào học Trường Đại học Lênin, rồi làm nghiên cứu sinh ở Viện Nghiên cứu các vấn đề Dân tộc và Thuộc địa của Quốc tế Cộng sản tại Matxcơva.

Năm 1935, bác đã tham gia Đại hội VII Quốc tế cộng sản với tư cách đại biểu tư vấn. Tháng 9.1938, rời Viện Nghiên cứu các vấn đề Dân tộc và Thuộc địa để về nước.

Ngày 28.1.1941, Hồ Chí Minh về Cao Bằng, để chủ trì Hội nghị VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5.1941) – hội nghị quyết định đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam, và thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh.

Năm 1942, Hồ Chí Minh bị chính quyền của Tưởng Giới Thạch bắt giam ở nhiều nhà tù của tỉnh Quảng Tây. trong hoàn cảnh đó, Hồ Chí Minh đã viết tập thơ “Nhật kí trong tù”. Và lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (12.1944), xây dựng căn cứ địa Việt Bắc.

Chủ trì Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 – 15.8.1945) và Đại hội Quốc dân Tân Trào (16 – 17. 8.1945) tại Sơn Dương, và Tuyên Quang,đã  quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước; được Đại hội Quốc dân bầu làm chủ tịch Uỷ ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà).

Vào ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và đây là nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đại biểu Quốc hội khoá I, II, III và được Quốc hội liên tục bầu làm chủ tịch nước (3.1946 – 9.1969). Và từ 2.1951 đến 9. 1969, chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (khoá II, III).

Hồ Chí Minh là linh hồn của cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp, và kháng chiến chống Mĩ cứu nước hay là sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các tác phẩm, và các bài viết được in thành bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” (gồm 12 tập). Và tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, đây là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, để kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Không những thế đó còn là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp,và  giải phóng con người “ về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc gắn liền với đoàn kết quốc tế; còn về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; còn về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, và đây là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

 

Vì vậy cuộc đời Hồ Chí Minh là tấm gương chói lọi “ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần độc lập tự chủ, và sáng tạo, về lòng yêu dân thắm thiết, gắn bó với nhân dân; về tinh thần đoàn kết, về đạo đức giản dị, khiêm tốn, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Hồ Chí Minh còn là nhà cách mạng, nhà tư tưởng vĩ đại của dân tộc Việt Nam “ và đây là một vĩ nhân được UNESCO phong danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn”. không những thế Hồ Chí Minh còn để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu. Đó là “Thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc, và là kỉ nguyên độc lập tự do của Tổ quốc, kỉ nguyên của chủ nghĩa xã hội ở nước ta”, và dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Và Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của dân tộc ta.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh được …